1. Yêu cầu chung cho các kế toán thuế
- Nắm rõ bản chất của từng dòng thuế và cập nhật những chinh sách – luật thuế mới nhất;
- Liệt kê được các dòng thuế mà nhà hàng bắt buộc nộp từ lúc thành lập...