Đây là bảng tính khối lượng nhà dân dụng tương đối đầy đủ các công việc. Học viên có thể tham khảo trình tự tính và các mã hiệu công việc.
Bạn cũng có thể tải bản thiết kế và dự toán cầu đường theo địa chỉ sau:

dutoanmau_excel.rar (410.3 KB)