Tổng Công ty X giao cho Công ty X1 (con của cty X) thực hiện các gói thầu thuộc dự án A thì có được coi là áp dụng hình thức tự thực hiện hay không