Tài liệu hướng dẫn phương pháp lập dự toán và sử dụng phần mềm dự toán công trình CCE.
Các bạn có thể tải về theo link dưới đây.
Block Disabled: please register or to view this content.
Unregistered or guests cannot view this content.