Gởi mọi người file Word câu hỏi thi chứng chỉ hành nghề của BXD 2017.

https://www.dropbox.com/s/engiqmf8gm...2017.docx?dl=0