Biểu mẫu thanh toán theo 08/2016/TT-BTC, có công thức link các bảng với nhau và chú thích hướng dẫn bằng comment.
Link để tải:
Block Disabled: please register or to view this content.
Unregistered or guests cannot view this content.